Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
Bohemia line
 
Chemická koroze skla
RNDr. Mojmíra Voborníková, Hradec Králové - Technika, technologie - vydání 25/2002

Tento článek je součástí řady článků o nejčastějších vadách sklářských výrobků z pohledu soudního znalce. Tentokrát je důraz kladen na problémy s chemickou korozí skla, které mohou trvale znehodnotit výrobky. Nejčastěji se problémy vyskytují u plochého a užitkového skla a zvláště se projevují při jejich transportu a skladování.


 
 

Chemická odolnost skla závisí zejména na jeho chemickém složení, prostředí, ve kterém se sklo vyskytuje, teplotě, tlaku a dalších faktorech.

Při skladování, dopravě i použití se nedostatečná chemická odolnost výrobků projevuje obyčejně jejich úplným znehodnocením a tím i nepoužitelností. V naprosté většině případů je koroze nevratná a neodstranitelná. S touto výrobkovou vadou se setkáváme nejčastěji u plochého skla, ale také u skel užitkových. Vznik koroze lze zjednodušeně vysvětlit například na případu plochého skla. Mezi skladovaným nebo zabudovaným plochým sklem, kde není zajištěno volné proudění vzduchu, může snadno dojít při změnách teploty ke kondenzaci vodních par na povrchu skel. Pokud nemůže dojít k jejich zpětnému odpaření vlivem proudícího vzduchu a vlhkost zůstává na povrchu trvale, dochází k uvolnění alkálií z povrchu skla a k hydrolytickému rozkladu povrchu skleněných ploch. Po určité době je povrch naleptán do takové hloubky, že koroze je vizuálně patrná a není možné jí jednoduše odstranit. Vedle naleptání vznikají na povrchu usazeniny silikátů, které korozi ještě zesilují. Pokud však dochází k přirozenému odstraňování uvolněných alkálií z povrchu, například na okenních sklech běžných oken, k tomuto jevu prakticky nedochází. Lze tedy konstatovat, že koroze je způsobena současným působením vlhkosti ze vzduchu, změnami teploty a nevhodným uložením nebo zabudováním skleněného výrobku. Koroze se projevuje matovými až irisujícími skvrnami, které mohou vést až k oslepnutí skla. U výrobků s dekorem dochází podle typu dekoru ke vzniku matových nebo barevných skvrn.

V nejhorším stadiu koroze u plochého skla dochází až ke slepení jeho ploch do takové míry, že sklo od sebe nelze oddělit, a to ani mechanickou silou. Z tohoto důvodu bývají tabule plochého skla prokládány speciálním papírem, který většinou zabrání vzniku koroze nebo jsou prosypány speciálním práškem, který má stejný účinek jako prokládací papír. U plochého skla je koroze nejčastěji diskutovaným problémem, neboť ploché sklo je často přenášeno z venkovního prostředí k delšímu uskladnění do skladových prostor, kde následkem pouhého orosení bez možnosti následného usušení v proudícím suchém vzduchu dochází k jeho korozi.

Také užitkové sklo má svá pravidla balení, aby se korozi zabránilo. Bylo řešeno několik případů transportu výrobků, napadených korozí během lodní zámořské přepravy. V tomto případě byla koroze umocněna působením mořského klimatu s vysokým obsahem vlhkosti a solí ve vzduchu. Za těchto podmínek může dojít až ke kondenzaci většího množství vody, což se potvrdilo na několika konkrétních případech. 

Vyskytly se i případy, kdy došlo k poškození výrobků korozí, přestože byly výrobky dobře zabaleny. Ke korozi došlo vlivem střídání teplot při transportu k zákazníkovi a při uložení ve vlhkých skladech. Koroze užitkového skla způsobuje značné škody, neboť jde většinou o výrobky s bohatým dekorem a náročným způsobem výroby.

Výjimečně byl zaznamenán i případ dobře zabaleného optického skla, které bylo před expedicí vystaveno střídání teplot a to způsobilo orosení skla s následnou korozí.

Koroze skla je velmi častou příčinou reklamací a nepříjemných sporů, jelikož  uživatelé, zejména plochého skla, nejsou většinou seznámeni s touto problematikou a pokládají korozi skla za výrobní vadu. Uskladnění skla tedy nepřikládají patřičnou důležitost.

Z pohledu náročnosti výroby skla, jeho křehkosti a krásy je velmi důležitou operací balení a doprava skleněných výrobků. Transport po často zdevastovaných silnicích, vlaková doprava a dokonce i letecká doprava vyžadují speciální balení a manipulaci, aby se předešlo velkým ztrátám. Proto se i balení sklářských výrobků věnuje velká pozornost a mnozí výrobci mají zpracovány podrobné pokyny pro balení.

Literatura:

Voborníková M.: archiv znalce (nepublikováno).
Voborníková M.: Nejčastější vady sklářských výrobků. Glassrevue.com, vydání 23/2002.

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.